Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 11-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

Шановні автори! Просимо Вас при підготовці матеріалів до друку в «Науковому віснику Ужгородського університету», серія «Хімія» врахувати такі вимоги:

 

 1. Авторська стаття надсилається до редакції в електронному варіанті, у вигляді текстового файлу (doc або docx) розгорнутого чи ZIP-архіву або на електронному носії, до якого додаються два примірники друкованої статті в редакторі «Word for Windows», роздрукованих на лазерному чи струменевому принтері на білому папері формату А4 (210´297). Другий примірник друкованої статті підписується всіма авторами.
 2. До статті додається:

Офіційне лист до редакції від установи, де виконана робота у якому зазначено, що робота виконана у даній установі і не подавалась до редакцій інших фахових видань.

Окремим електронним файлом, згідно вимог OJS, до редакції необхідно надати інформацію на українській та англійській мовах на кожного автора: Прізвище, ім’я, по-батькові (українською та англійською мовами), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи та її адреса, ORCID (за наявності), електронну пошту (обов’язково), телефон. Зазначити автора для кореспонденції.

Положення про конфіденційність. Імена і адреси електронної пошти представлені до редакції, будуть використовуватись виключно для заявлених цілей цього журналу і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.

Всі подані до редакції статті підлягають незалежному рецензуванні та перевірці на академічну доброчинність. Всі матеріали перевіряються на плагіат за допомогою ліцензійної програми «Unicheck». Якщо оригінальність статті є меншою ніж 80%, стаття відхиляється і надалі не розглядається редакцією.

 1. Структура статті:

- постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими і практичними завданнями; аналіз публікацій і досліджень в яких започатковано розв’язання даної проблеми, її сучасний стан; виділення раніше невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується стаття; формулювання постановки завдання та мети дослідження;

- виклад основних матеріалів дослідження та обґрунтуванням отриманих результатів;

- висновки і перспективи подальших досліджень.

Остання сторінка статті повинна бути заповнена не менш як на 75%.

Поля: зверху – 30 мм, справа і зліва по 25 мм, знизу – 30 мм.

 

Форма публікації (Шрифт виключно «Times New Roman»):

 

УДК . . .  –  11 pt курсив.

Через 1 інтервал –

Прізвища, ініціали авторів, науковий ступінь, посада

або вчене звання (скорочено, 12 pt)

Через 1 інтервал –

НАЗВА СТАТТІ – ЗАГОЛОВНИМИ БУКВАМИ –14 PT, ЖИРНИЙ

Через 1 інтервал –

Назва та адреса організації, e-mail: (12 pt курсив)

Через 1 інтервал –

Резюме українською мовою (не менше 1000 символів без урахування пробілів), відступ 1 см, 11 pt через 1 інтервал, з вирівнюванням по ширині.

Ключові слава: українською мовою (до 10 слів) розділених крапкою з комою, 11 pt, відступ 1 см.

 

 

Через 1 інтервал –

Текст статті (відступ 1 см), 11 pt через 1 інтервал, з вирівнюванням по ширині, в двоколонному (симетричні колонки) наборі тексту з інтервалом між колонками 0,7 см (без автозамін та автоматичної розстановки переносів). Рубрикації виділяють жирним шрифтом з вирівнюванням тексту по центру (без абзацу).

Через 1 інтервал –

Список використаних джерел

Через 1 інтервал –

Перелік джерел друкується 10 pt в аналогічному двоколонному режимі згідно вимог п. 4 цих правил (без відступу та автоматичної нумерації). У тексті посилання на використані джерела позначаються цифрами в квадратних дужках у порядку їх згадування.

Через 2 інтервали –

 

Одноколонний режим (до кінця публікації)

Стаття надійшла до редакції: (11 pt)

Через 2 інтервали –

 

НАЗВА СТАТТІ англійською мовою – заголовними буквами –

12 PT, ЖИРНИЙ

Через 1 інтервал –

Прізвища, ініціали авторів англійською мовою, 12 pt, жирний

Через 1 інтервал –

Назва та адреса організації англійською мовою, e-mail: (12 pt курсив)

Через 1 інтервал –

Текст резюме англійською мовою (не менше 1000 символів без урахування пробілів) 11 pt, відступ 1 см.

Ключові слава: англійською мовою (до 10 слів) розділених крапкою з комою, 11 pt, відступ 1 см.

 

References

Перелік джерел друкується 10 pt (без відступу та автоматичної нумерації). Оформляються згідно вимог п. 4.

 

 1. Списки використаних джерел дублюють один одного та оформляється згідно наступних вимог. Необхідно вказувати всіх авторів публікації, незалежно від їх кількості, повну назву публікації, з використанням загальноприйнятих скорочень назв журналів. Якщо статті наданий ідентифікаційний номер doi, його необхідно приводити в кінці посилання. Кількість самоцитувань не повинна перевищувати 25%.

Список використаних джерел повинен складатися, переважно, із нових літературних посилань (за останні 10 років) і не повинен містити посилання на російські видання, а також радянських та російських авторів!

 

Зразок оформлення «Списку використаних джерел» (для українського тексту статті):

 

Журнали та збірники наукових праць:

 

Bazel Ya., Riabukhina T., Tirpák J. Spectrophotometric determination of ascorbic acid in foods with the use of vortex-assisted liquid-liquid microextraction. Microchem. J. 2018, 143. 160165. Doi: 10.1016/j.microc.2018.08.003.

 

Repich H.H., Orysyk S.I., Orysyk V.V., Zborovskii Yu.L., Pekhnyo V.I., Vovk M.V. Synthesis, crystal structure and spectral characterization of the first Ag+ complex compounds involving O,N,O-coordinated N-acylhydrazones of salicylaldehyde. J. Mol. Struct. 2017, 1144, 225–236. Doi: 10.1016/j.molstruc.2017.05.024.

 

Barchii I.E., Tovt V.A., Piasecki M., Fedorchukc A.A., Solomon A.M., Pogodin A.I. Physicochemical Interaction in the TlInSe2–TlInP2Se6 System. Rus. J. Inorg. Chem. 2018, 63(4), 537–542. Doi: 10.1134/ S0036023618040034.

 

Монографії:

 

Георгиевский В.П., Комисаренко Н.Ф., Дмитрук С.Е., Биологически активные вещества лекарственных растений. Новосибирск: Наука, 1990. С. 336.

 

Гомонай В.І., Мільович С.С. Медична хімія: підручник. Вінниця: Нова книга, 2016. С. 672.

 

Патенти, авторські свідоцтва:

 

Патент на винахід № 96373. Спосіб екстракційно-фотометричного визначення хрому(ІІІ). Сухарев С.М., Сухарева О.Ю., Чундак С.Ю., Делеган-Кокайко С.В., Петканич А.М. Опубліковано бюлетень № 20 від 25.10.2011 р.

 

Автореферати дисертацій:

 

Алемасова А.С. Високотемпературні процеси перетворення комплексоутворювачів та комплексів металів в атомно-абсорбційному аналізі: Автореф. дис. … док. хім. наук: 02.00.02, УДХТУ. Дніпропетровськ, 2000.

 

Матеріали конференцій:

 

Wilson S.A., Taggart J.E. Development of USGS micro beam reference materials for geochemical analysis. 4th International Conference on the Analysis of Geological and Environmental Materials. Pont a Mousson, Lorraine, France. 2000, Р. 24.

 

Нормативні документи (ГОСТ, ДСТУ, тощо)

 

Water quality. Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry with graphite furnace: ISO 15586:2003 (01.10.2003).

 

Никель. Методы определения висмута: ГОСТ 13047.11-81. Введен 01.01.82.

 

Зразок оформлення «References» (для англійського тексту статті):

 

Якщо літературне джерело англійською, німецькою або французькою мовами, їх наводять мовою оригіналу, використовуючи стандартне скорочення назви журналів та вихідні дані (рік видання, том(номер), сторінки). Якщо літературне джерело є перекладним на іноземну мову, необхідно посилатись на іншомовний варіант статті.

Якщо літературні джерела іншомовні і не перекладні, їх перекладають на англійську мову з використанням сайтів транслітерації (окремо для україномовних і російськомовних), вказують повну назву видання та вихідні дані (рік видання, том(номер), сторінки). Зазначають мову оригіналу.

 

Kochubey D.I. Ispolzovaniye kompleksa metodov dlya issledovaniya vysokodispersnykh katalizatorov. Kataliz i katalizatory. 1998, 193–194 (in Russ.).

 

Lun`ova O.V. Analiz osnovny`x sposobiv povodzhennya z tverdy`my` pobutovy`my` vidxodamy`. Visti avtomobil`no-dorozhn`ogo insty`tutu. 2010, 2(11), 175–181 (in Ukr).

 

Gomonaj V.I., Mil`ovy`ch S.S. Medy`chna ximiya: pidruchny`k. Vinny`cya: Nova kny`ga, 2016. S. 672 (in Ukr.).

 

Burgess R.M., Terletskaya A.V., Milyukin M.V., Povolotsky M.I., Demchenko V.Ya., Bogoslovskaya T.A., Topkin Yu.V., Vorobyova T.V., Petrov A.N., Lyashenko A.V., Ho K.T. Concentration and distribution of hydrophobic organic contaminants and metals in the estuaries of Ukraine. Mar. Pollut. Bull. 2009, 58(8), 1103–1115. Doi: 10.1016/j.marpolbul.2009.04.013.

 

 1. Графіки, рисунки, таблиці та підписи до них вставляються в текст поблизу місця звертання до них.

Ілюстрації повинні бути вставленими об’єктами (із форматів tiff, gif, jpg). Вставки із будь-яких графічних редакторів (origin, excel та інші) або редакторів формул органічних речовин є неприпустимим. Ілюстрації повинні бути чіткими, готовими до тиражування і зберігати співвідношення форм та елементів при зміні їх розмірів.

Великі за розміром таблиці та рисунки можна вставляти в текст на початок або кінець сторінки на повний розмір поля тексту (одноколонний варіант, орієнтація сторінки книжна).

Нумерація рисунків наскрізна. Підписи під ілюстраціями (10 pt) центруються, наприклад:

 

Рис. 1. Вплив … на …

 

Нумерація таблиць наскрізна. Всі комірки таблиці повинні бути заповнені. Підписи до таблиць вирівнюються за лівим полем без відступу і оформляються, як наведено нижче:

 

Таблиця 1. Результати … (11 pt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка. e – … (10 pt)

 

 1. Автор несе відповідальність за зміст та достовірність матеріалу статті. Статті, що не відповідають Правилам, до друку не приймаються.

Матеріали приймаються на розгляд редколегії окремо для двох випусків збірника наукових праць до певного строку:

№ 1 – до 15 квітня поточного року;

№ 2 – до 15 жовтня поточного року.

Статті, які надійшли пізніше зазначених строків, редколегією не приймаються і авторам не повертаються. Редколегія залишає за собою право вносити деякі редакційні правки, тощо.

 1. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Хімія» публікує лише оригінальні статті, які містять принципово нові результати, оглядові статті, які містять узагальнення результатів досліджень, і не друкує серійні статті (ті, які продовжуються). Недотримання авторами при оформленні рукописів правил журналу є підставою для відхилення поданих статей.

 

Статті просимо надсилати на адресу:

 

88000, м. Ужгород, вул. Підгірна 46, ДВНЗ «УжНУ», хімічний факультет,

редакція Наукового вісника Ужгородського університету. Серія «Хімія».

 

E-mail редакції: visnyk-khim@uzhnu.edu.ua

 

Тел./факс (+380312)631097 (деканат)

Положення про конфіденційність

Редакція гарантує конфеденційність як авторам (володарям авторських прав на статтю), так і рецензентам.

Імена і адреси електронної пошти представлені до редакції, будуть використовуватись виключно ждя заявлених цілей цього журналу і не будуть доступні для будь-яких інших цілей або будь-якої іншої сторони.