DOI: https://doi.org/10.24144/2414-0260.2020.1.77-85

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ОЗЕРА У С. ОРІХОВИЦЯ

S. V. Galla-Bobyk, I. I. Chonka

Анотація


Досліджено екологічний стан озера у с. Оріховиця Ужгородського району Закарпатської області (14.04.19р., 20.07.19р., 24.09.19р.), яке використовується для неорганізованої рекреації та рибальства мешканцями суміжних сіл.

Для визначення якості води згідно стандартних методик було визначено ряд гідрохімічних показників, зокрема pH, хлорид-, сульфат-, нітрат-, нітрит-аніони, поліфосфати, йони амонію, завислі речовини, Ферум загальний, розчинений Оксиген, БСК5, ХСК та перманганатну окиснюваність. Отримані результати порівнювали із нормованими значеннями для водойм культурно-побутового та рибогосподарського призначення.

Аналіз отриманих результатів вказує на те, що за визначеними гідрохімічними та санітарно-гігієнічними показниками якості води (за винятком загального Феруму, завислих речовин та мікробним обсіменінням) не спостерігалося перевищення нормованих значень для обох видів водокористування.

Вміст Феруму загального навесні перевищував нормовані значення для водойм культурно-побутового призначення у 1,7 разів, а для водойм рибогосподарського призначення протягом всіх сезонів у 2,4-10,0 разів, що представляє значну небезпеку як для здоров’я людей, так і для гідробіонтів.

Вміст завислих речовин у всіх відібраних пробах води із озера перевищував величину нормованих значень для водойм культурно-побутового призначення, яка становить ≤ 0,75 мг/дм3, і коливався від 5,0 мг/дм3 до 6,8 мг/дм3, що у 6,7 – 9,1 разів вище. Зважаючи на здатність завислих речовин адсорбувати на своїй поверхні забруднюючі речовини та мікрофлору, а також з естетичних міркувань, дана водойма не може вважатися придатною для купання. Однак, згідно вимог для водойм рибогосподарського призначення, всі відібрані проби води із озера відповідали нормативам якості за цим показником.

Результати мікробіологічного аналізу стану водойми у літній період вказують на те, що водойма не відповідає санітарно-гігієнічним нормам за вмістом бактерій групи кишкової палички, стафілококу золотистого та стрептококу. Вміст патогенних штамів стафілококів та плісневих грибів перевищував нормовані значення, про що необхідно встановити попереджувальні знаки.

Ключові слова


екологічний стан; гідрохімічні показники; мікробіологічний аналіз; здоров’я; гідробіонти; Закарпатська область

Повний текст:

PDF

Посилання


Anisimov S.V. Analiz spozhyvchykh perevah rekreantiv schodo korotkochasnoho litnyoho vidpochynku. Visnyk Kyiivs`koho nac. un-tu im. T. Shevchenka. Heohrafiya. 2015, 1(63), 91–93 (in Ukr.).

Guidelines for safe recreational water environments. Volume 1: Coastal and fresh waters. Geneva: World Health Organization, 2003. P. 253.

Addendum to the Guidelines for safe recreational environments. Volume 1. Geneva: World Health Organization. 2009, P. 33.

Levkivs`kyi S.S., Padun M.M. Racional`ne vykorystannya i okhorona vodnykh resursiv. Kyiv: Lybid`, 2006. S. 280 (in Ukr.).

Vyshnevs`kyi V.I. Richky i vodoimy Ukrayiny. Stan i vykorystannya. Kyiv: Vipol, 2000. S. 375 (in Ukr.).

Lancova Y`.V. Ocenka rekreacionnogo potenciala vodookhrannykh zon vodnykh obyektov. Turizm i rekreaciya: fundamental`nyie i prikladnyie issledovanyia. Trudy III Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferencyi. MGU im. M. V. Lomonosova. Moskva: Sovetskyi sport. 2008, 428–436 (in Russ.).

Lancova Y`.V. Vliyanyie rekreacyonnogo ispol`zovanyia na kachestvo vody Ivan`kovskogo vodokhranilischa. Vestnik RUDN, Seryia Ekologyia i bezopasnost` zhyznedeyatel`nosty. 2009, 1, 42–50 (in Russ.).

Andrusyak N.S., Morozova T.V. Zagal`ni pidkhody do ocinky vodnykh resursiv z metoyu yikh turysts`ko-rekreaciynoho vykorystannya (oglyad). Naukovyi visnyk Chernivec`koho universytetu. Seriya Geohrafiya. 2010, 519-520, 35–38 (in Ukr.).

Dopovid` pro stan navkolyshnyoho pryrodnoho seredovyscha Zakarpats`koyi oblasti za 2018 rik. Uzhhorod: Departament ekolohiyi ta pryrodnykh resursiv Zakarpats`koyi oblasnoyi derzhavnoyi administraciyi, 2017. S. 166 (in Ukr.).

Yakov'yuk V.A. Znachennya transkordonnykh vodnykh resursiv u procesi ocinky vodozabezpechennya Ukrayiny. Prychornomors`ki ekonomichni studiyi. 2019, 43, 139–143 (in Ukr.).

Obukhov Ye.V. Pokaznyky zabezpechenosti naselennya Ukrayiny vodnymy resursamy na pochatku 2019 roku. Hidroenergetyka Ukrayiny. 2019, 1-2, 31–35 (in Ukr.).

Sichka I.I. Turystychno-rekreaciynyi potencial Zakarpattya ta problemy investyciynoho zabezpechennya rehionu. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya Ekonomika. 2011, 2(34), 47–53 (in Ukr.).

Dopovid pro stan navkolyshnyoho pryrodnoho seredovyscha Zakarpats`koyi oblasti za 2015 rik. Uzhhorod: Zakarpats`ka ODA. 2016, S. 181 (in Ukr.).

Statystychnyi zbirnyk «Rehiony Ukrayiny. 2016». Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2016. S. 299 (in Ukr.).

Nabyvanec` B.J., Osadchyi V.I., Osadcha M.N., Nabyvanec` Yu.B. Analitychna khimiya poverkhnevykh vod. Kyiv: Naukova dumka, 2006. S. 456 (in Ukr.).

Osadchyi V.I., Nabyvanec` B.J., Osadcha N.M., Nabyvanec` Yu.B. Hidrokhimichnyi dovidnyk. Poverkhnevi vody Ukrayiny. Hidrokhimichni rozrakhunky. Metody analizu. Kyiv: Nika-Centr, 2008. S. 656 (in Ukr.).

Derzhavni sanitarni pravyla planuvannya ta zabudovy naselenykh punktiv: DSP 173-96 (z0162-19). Vvedeno 07.03.2019 (in Ukr.).

Hranychno dopustymi koncentraciyi pokaznykiv yakosti vody dlya rybohospodars`kykh vodoim. Zahal`nyi perelik GDK i OBR shkidlyvykh rechovyn dlya vod rybohospodars`kykh vodoim: Spysok N. 12- 04-11. (09.08.1990) (in Ukr.).

Voda pityevaya. Metody sanitarno-bakteriologicheskogo analiza: GOST 18963–73 (01.07.1974) (in Russ.).

Water quality. Enumeration of Escherichia coli and coli form bacteria. Part 2: Most probable number method: ISO 9308–2:2012 (2012-07).

Water quality. Enumeration of culturable microorganisms. Colony count by inoculation in a nutrient agar culture medium: ISO 6222:1999 (1999-05).

Yakist` vody. Vidbir prob. Chastyna 2. Metodychni vkazivky schodo metodiv vidbyrannya prob: DSTU ISO 5667-2:2003. Vvedeno 01.07.04 (in Ukr.).

Yakist` vody. Vidbir prob. Chastyna 3. Nastanovy schodo zberihannya ta povodzhennya z probamy: DSTU ISO 5667-3–2001. Vvedeno 01.01.03 (in Ukr.).

Environmental Deterioration and Human Health: Natural and anthropogenic determinants / Ed. by Malik A., Grohmann E., Akhtar R. Dordrecht: Springer, 2014. Р. 421. Doi: 10.1007/978-94-007-7890-0.

Dudnyk S.V. Vodna toksykolohiya. Chastyna 2. Ikhtiotoksykolohiya. Kyiv: Vyd-vo Ukrayins`koho fitosociolohichnoho centru, 2014. S. 108 (in Ukr.).

Hrycyk V.V., Kacars`kyi Yu., Bedriy Ya.I. Ekolohiya dovkillya. Okhorona pryrody. Kyiv: Kondor. 2009, S. 292 (in Ukr.).

Oberlis D., Kharland B., Skal`nyi A. Biologicheskaya rol` makro- i mikroelementov u cheloveka i zhyvotnykh. Sankt-Peterburg: Nauka, 2008. S. 542 (in Russ.).

Rabchenyuk O.O., Khomenchuk V.O., Lyavrin B.Z., Kurant V.Z. Nakopychennya ferumu v organizmi prisnovodnykh ryb za yoho pidvyschenoho vmistu u vodnomu seredovyschy. Nauk. zap. Ternop. nac. ped. un-tu. Ser. Biol. 2017, 1(68), 96–101 (in Ukr.).

Hrycynyak I.I., Kolesnyk N.L. Biologichne znachennya ta toksychnist` vazhkykh metaliv dlya bioty prisnovodnykh vodoym (oglyad). Rybohospodars`ka nauka Ukrayiny. 2014, 2, 31–45 (in Ukr.).

Omer N.H. Water Quality Parameters. Water Quality - Science, Assessments and Policy. IntechOpen, 2019. Doi: 10.5772/intechopen.89657.

Solomenko L.I. Ekolohiya lyudyny. Kyiv: Centr uchbovoyi literatury`, 2016. S. 120 (in Ukr.).

Zinovyev A.E., Kitayev A.B. O vozdeystvyi vzveshennykh chastic na gidrofaunu. Izv. Samarskogo nauch. centra Ros. Akademyi nauk. 2015, 17 (5), 283–288 (in Russ.).

Bilotta G.S., Brazier R.E. Understanding the influence of suspended solids on water quality and aquatic biota. Water Res. 2008, 42 (12), 2849–2861. Doi: 10.1016/j.watres.2008.03.018.

Yang G., Song Lu, Wang N., Li Y. Effect of the exposure to suspended solids on the enzymatic activity in the bivalve Sinonovacula constricta. Agriculture and Fisheries. 2017, 2, 10–17. Doi: 10.1016/j.aaf.2017.01.001.

Kjelland M.E., Woodley C.M., Swannack T.M., Smith D.L. A review of the potential effects of suspended sediment on fishes: potential dredging-related physiological, behavioral, and transgenerational implications. Environ Syst Decis. 2015, 35, 334–350. Doi: 10.1007/s10669-015-9557-2.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 21056-10856Р від 07.11.2014 року (раніше КВ №7972 від 09.10.2003 року). Збірник наукових праць «Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Хімія» внесений у Список наукових видань, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт (Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. (категорія Б, спеціальність 102 Хімія); Наказ МОН України № 261 від 06.03.2015 р.; Постанова Президії ВАК України № 1-05/4 від 14.10.2009 р.). Всі статті підлягають незалежному рецензуванню. Видання індексується наукометричними базами даних: Camical Abstracts Service (CAS), WordCat, Crossref, BASE, Google Scholar