ВЗАЄМОДІЯ У СИСТЕМАХ Ag6PS5I–Ag7GeS5I ТА Ag7GeS5I–Ag7SiS5I

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2414-0260.2021.1.42-46

Анотація

Аргіродити – широкий клас тетраедричних щільно упакованих тернарних та тетрарних сполук, що налічують велику кількість представників. До складу аргіродитів завжди входить два види катіонів: однозарядні (тип А) та багатозарядні (тип В). Багатозарядні катіони типу В (+3–+5), тетраедрично координуються аніонами і утворюють жорсткий аніонний каркас, а однозарядні (рідше двозарядні) катіони типу А знаходяться у пустотах між ними і мають різну заповнюваність кристалографічних позицій (розупорядкована підрешітка). Найпоширенішими є аргіродити на основі чотирьох– і п’ятивалентних р–елементів. Катіони типу А та В схильні до ізоморфного заміщення, що в поєднанні з близькістю параметрів кристалічної решітки обумовлює значну кількість твердих розчинів між сполуками із структурою аргіродиту. Дані тверді розчини утворюються як шляхом ізовалентного так і гетеровалентного заміщення, що використовується для оптимізації функціональних параметрів досліджуваних матеріалів. Сполуки структури аргіродиту можуть використовуватись у якості оптичних, суперіонних та термоелектричних матеріалів. Метою даної роботи є дослідження фізико–хімічної взаємодії при ізовалентному Si4+↔Ge4+ та гетеровалентному заміщенні P5+↔Ge4+ в межах систем Ag7SiS5I–Ag7GeS5I та Ag6PS5I–Ag7GeS5I. Прямим однотемпературним методом, використовуючи попередньо синтезовані тетрарні аргіродити, здійснено синтез ряду сплавів у системах Ag6PS5I–Ag7GeS5I та Ag7SiS5I–Ag7GeS5I. Одержані зразки досліджували методами диференційного термічного (ДТА), рентгенівського фазового (РФА) та мікроструктурного (МСА) аналізів. На основі отриманих результатів, встановлено, що переріз Ag6PS5I–Ag7GeS5I є частково квазібінарним внаслідок інконгруентного характеру плавлення Ag6PS5I. Ліквідус системи утворюють гілки первинних виділень кристалів Ag2S та Ag7GeS5I, що перетинаються у перевальній точці з координатами: 6 мол. % Ag7GeS5I, 1009 K. Підсолідусна частина системи Ag6PS5I–Ag7GeS5I характеризується утворенням неперервного ряду твердих розчинів (НРТР). Діаграма стану системи Ag7SiS5I–Ag7GeS5I характеризується необмеженою розчинністю компонентів у рідкій та твердій фазах. У системі Ag6PS5I–Ag7GeS5I спостерігається позитивне відхилення від закону Вегарда.

Біографії авторів

Погодін А.І., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Філеп М.Й., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., старший науковий співробітник кафедри неорганічної хімії

Шендер І.О., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

аспірант кафедри прикладної фізики і наноматеріалів

Кохан О.П., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

к.х.н., доц., доцент кафедри неорганічної хімії

Студеняк І.П., ДВНЗ "Ужгородський національний університет"

д.ф-мат.н., проф., проректор з наукової роботи

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30